wotkrywajće sej nowe perspektiwy

DIGITALNJE W INTERAKCJI

Domizna.Europa

Dźesać wustajeńcow. Dźesać wšelakich rumow interakcije. Dźesać třidimensionalnych zarjadowanjow. Z perspektiwy swojeho “ja” móža sej wopytowarjo tute wustajeńcy wobhladać a so po jednotliwych rumnosćach hibać. Aranžement wuměłstwa a ruma móže kóždy w interneće z myšku a tastaturu dožiwić. 10 wuměłcow prezentuje swoje twórby w nowych digitalnych perpektiwach, kotrež smědźa sej wopytowarjo wotkrywać. Dobre spodobanje, aktualnje njeje za smartphone a tablet hodźi.


Skupinska wustajeńca wuběrne fotografow

FIAP Polska [1]

“FIAP”(Fédération Internationale de l’Art Photographique) je mjezynarodny třěšny zwjazk fotoweho wuměłstwa, zjednoćaceho wuznamne organizacije a jich čłonow we wjace hač 85 krajach. Excellence FIAP” (EFIAP) je wuměłski titul za wusahowacych fotografow, kotryž tutón zwjazk spožča. W zašłych 70 lětach bě jenož něšto dźesatkow pólskich wuměłcow, kotřiž tute wuznamjenjenje dóstachu. Dźensa je lědma 30 wuměłcow w Pólskej z tutym titulom.

EFIAP @ VR IN FRAMES
Detaile …

Ideja zhromadneje wustajeńcy nasta před něhdźe třomi lětami. Tomasz Sobczak bu kurator projekta a je wuměłcow z wonym titlom EFIAP do kooperacije přeprosył. Zhromadnje prezentuja něhdźe 50 limitěrowanych fotografijow, kotrež předstajeja najlěpše z 250 eksponatow. Zhotowjene su we wšelakich fototechnikach a měrja so wosebje na naroki zběraćelow.

Na wustajeńcy so wobdźěleja: Marcin Bawiec, Jan Brdej, Cezary Dubiel, Rafał Kaźmierczak, Cezary Kowalczuk, Adam Ksieniewicz, Dorota Kycia, Krzysztof Muskalski, Robert Pranagal, Alicja Przybyszowska, Zdzisław Rynkiewicz, Tomasz Sobczak, Krzysztof Stós, Piotr Sygnarowicz, Zygmunt Trylański, Janusz Wojcieszak, Grzegorz Wójcik, Krzysztof Zając (mjenowani po alfabeće).


Startuj wustajeńca: klikń na wobraz horjeka abo tu!


Za optimalne wužiwanje doporučamy moderne wersije zwučeneje internetowe browsery. Aktualnje móže wužiwać wustajeńcu z laptopach a PC, smartphony a tablety to njefunguje to oficialnje. Hdyž na jednotliwych link kliknješ, wotewrěje so wustajeńca w nowym wokna. Dospołny wobchodźe / dospołna start traje w wotwisnosće internetny zwisk něšto… prošu čakać 🙂 . Doporučamy cyły wobrazowku za najlěpši dožiwjenje..

Wužiwanje / Nawigaciju:

 • Wotpowědnu wustajeńca hodźi so posłužować z myšku a tasty (horje, dele, nalěwo, naprawo):
  • Myška: wjerća + horje / dele
  • Tasta horje: doprědka pohibuja
  • Tasta dele: wróćo běžeć
  • Tasta nalěwo: nalěwo běhać
  • Tasta naprawo: naprawo běhać
 • Wustajeńca na cyłym wobrazowku pokazać: klikń na tastu na delnjej kromje naprawo
 • Zakónčić / wopušćenju wustajeńcy: zawrěć wokna zwjazkoweho browsera

Měrny pud

CHRISTIANE KITTNER

Načasne wuměłstwo – “měrny prud” ? Twórby Christiany Kittner chcedźa runje tutón měr a wurunanosć na wobhladowarja přenjesć. Wuměłča wužiwa wšelake techniki wolijo- a akrylomólby, nałožuje pak tež techniki, kotrež so často w Street-Art jewja.

Christiane Kittner @ VR IN FRAMES
Detaile …

Narodźiwši so 1988 w Žitawje je Christiane Kittner w Žitawskich horinach wotrostła. Hižo zahe, w dźěćatstwje, so jej molowanje a rysowanje zalubi. Njemolowaše pak jenož z barbami na płatno, ale restawrowaše tež meble, wuhotowaše postrowne kartki a tójšto dalšeho.


Startuj wustajeńca: klikń na wobraz horjeka abo tu!


Za optimalne wužiwanje doporučamy moderne wersije zwučeneje internetowe browsery. Aktualnje móže wužiwać wustajeńcu z laptopach a PC, smartphony a tablety to njefunguje to oficialnje. Hdyž na jednotliwych link kliknješ, wotewrěje so wustajeńca w nowym wokna. Dospołny wobchodźe / dospołna start traje w wotwisnosće internetny zwisk něšto… prošu čakać 🙂 . Doporučamy cyły wobrazowku za najlěpši dožiwjenje..

Wužiwanje / Nawigaciju:

 • Wotpowědnu wustajeńca hodźi so posłužować z myšku a tasty (horje, dele, nalěwo, naprawo):
  • Myška: wjerća + horje / dele
  • Tasta horje: doprědka pohibuja
  • Tasta dele: wróćo běžeć
  • Tasta nalěwo: nalěwo běhać
  • Tasta naprawo: naprawo běhać
 • Wustajeńca na cyłym wobrazowku pokazać: klikń na tastu na delnjej kromje naprawo
 • Zakónčić / wopušćenju wustajeńcy: zawrěć wokna zwjazkoweho browsera

Swoboda a Postup

ASTRID HERZSPRUNG

W “postupje” móže so “swoboda” jewić pak zwuzdźena pak rozputana. Při tym je “retrospektiwa” medij refleksije wo tutymaj móžnosćomaj. Pře komplikowane ?! Astrid Herzsprung namaka (znajmjeńša) fotografiske wotmołwy na tutu dialektiku, bjez toho, zo by při tym “dno pod nohomaj” zhubiła. Město, wjes, jězor – na wšelakich městnach bywa “domizna” objekt změnow, jako rum kaž tež ideelnje.

Astrid Herzsprung @ VR IN FRAMES
Detaile …

Astrid Herzsprung narodźi so 1965 a hižo dobrych 10 lět so z temami Kreatiwna fotografija, ludźo a wobswět zaběra. Ćežišćo jeje tworjenja su naratiwne stawiznički we wobrazach a inscenacije w měnjacych so časach.


Startuj wustajeńca: klikń na wobraz horjeka abo tu!


Za optimalne wužiwanje doporučamy moderne wersije zwučeneje internetowe browsery. Aktualnje móže wužiwać wustajeńcu z laptopach a PC, smartphony a tablety to njefunguje to oficialnje. Hdyž na jednotliwych link kliknješ, wotewrěje so wustajeńca w nowym wokna. Dospołny wobchodźe / dospołna start traje w wotwisnosće internetny zwisk něšto… prošu čakać 🙂 . Doporučamy cyły wobrazowku za najlěpši dožiwjenje..

Wužiwanje / Nawigaciju:

 • Wotpowědnu wustajeńca hodźi so posłužować z myšku a tasty (horje, dele, nalěwo, naprawo):
  • Myška: wjerća + horje / dele
  • Tasta horje: doprědka pohibuja
  • Tasta dele: wróćo běžeć
  • Tasta nalěwo: nalěwo běhać
  • Tasta naprawo: naprawo běhać
 • Wustajeńca na cyłym wobrazowku pokazać: klikń na tastu na delnjej kromje naprawo
 • Zakónčić / wopušćenju wustajeńcy: zawrěć wokna zwjazkoweho browsera

Maćerny kraj Europa

SABINE EULER

Haj, to je typiska Němska, typiska Europa, typiske žiwjenje ? W swojich cartoonach zapopaduje Zhorjelčanka Sabine Euler wobkedźbowanja wšědneho dnja a přeprošuje do wjesołeje sebjerefleksije. “Byrnjež wšelakori byli – w małych słabosćach móžemy zhromadnosće namakać. Hdźež smy sej chětro podobni, hdźež lědma hinak móžemy, hač so zhromadnje pře sebje smjeć, tam začuwamy naše korjenje. A namakamy woprawdźe domiznu – a to telko, zo za wšitkich dosaha.”

Sabine Euler @ VR IN FRAMES
Detaile …

Sabine Euler, rodźena 1973 (Lauterbach/Maar), dźěłaše po swojim wukubłanju jako dźiwadźelnica we wšelakich dźiwadłach. Njewočakowany wuspěch pak žněješe dźakowano tomu, zo bě mać: Ze spektakularnymi wustupami na staršiskich wječorach a na hrajkanišćach, we wulkich nakupowanišćach a płuwarnjach, w swójbje a mjez cuzymi ludźimi sej kaž nimoducy wutroby připadnych přihladowacych zdoby. Wot lěta 2020 publikuje swoje skradźne noticy tu a tam, w socialnych syćach a na swojej web-stronje. Bydli ze swojim mužom a třomi dźěćimi w Zhorjelcu.

Dotalne wustajeńcy: “Mutterland” w Měšćanskim klinikumje Zhorjelca nalěto 2021, “Mutterland virtuell” w kooperaciji ze Spěchowanskim towarstwom kulturne město Zhorjelc-Zgorzelec z.t. (FVKS) w iniciatiwje “So geht sächsisch” Swobodneho stata Sakskeje w lěću 2021; “Pjeluškowanju, błudnosć, žónskosće “- wirtuelne 3D-wustajeńcy w zhromadnym dźěle z FVKS , nalěću 2022.

Dotalne wozjewjenja: ilustracija knihi za Alu Kitzerow , “Twój zadka je tak mjechki zawk kaž”, januara 2021; Cartoon-serije “Pućowanje, čerwjeneho wina, tórnosć !” za hóstne stwy zwjazkoweho “Sonnenhotel” na wikach w Žitawje, nazymje 2021; wustajeńcy w FuhrHof Lauterbach/Maar, nalěća 2022.


Startuj wustajeńca: klikń na wobraz horjeka abo tu!


Za optimalne wužiwanje doporučamy moderne wersije zwučeneje internetowe browsery. Aktualnje móže wužiwać wustajeńcu z laptopach a PC, smartphony a tablety to njefunguje to oficialnje. Hdyž na jednotliwych link kliknješ, wotewrěje so wustajeńca w nowym wokna. Dospołny wobchodźe / dospołna start traje w wotwisnosće internetny zwisk něšto… prošu čakać 🙂 . Doporučamy cyły wobrazowku za najlěpši dožiwjenje..

Wužiwanje / Nawigaciju:

 • Wotpowědnu wustajeńca hodźi so posłužować z myšku a tasty (horje, dele, nalěwo, naprawo):
  • Myška: wjerća + horje / dele
  • Tasta horje: doprědka pohibuja
  • Tasta dele: wróćo běžeć
  • Tasta nalěwo: nalěwo běhać
  • Tasta naprawo: naprawo běhać
 • Wustajeńca na cyłym wobrazowku pokazać: klikń na tastu na delnjej kromje naprawo
 • Zakónčić / wopušćenju wustajeńcy: zawrěć wokna zwjazkoweho browsera

190

ALANIS-ANN KRICK

“Domizna Europa” – jenož prózdne hesło ? Domizna je tam, hdźež swěty spłunu. Mjez horami a morjom. Tam, hdźež so zaso namakamy a hdźež so na nowe wašnje spóznawamy. “Domiznu Europu njemóžeš definować, a w tym tči to rjane” – Alanis-Ann Krick chce tutón fenomen (přiwšěm) dódnić. A překwapja z “wótrym rozumjacym wóčkom”.

Alanis-Ann Krick @ VR IN FRAMES
Detaile …

Po tym, zo bě při morju wotrostła, ju po abiturje hory wabjachu. Tam studowaše hospodarske wědomosće (bachelor) a wotzamkny směr “Organization Studies” z masterom. Na Europje lubuje Alanis bohatu wšelakorosć a zo hodźa so pozdatne napřećiwki zjednoćić.

“Domizna Europa za mnje woznamjenja, zo swěty, stawiznički a sony spłunu. Ale domizna tu njeje prosće tak. Wona je šansa, a kóždy sam dyrbi rozsudźić, kak ju wužije.”


Startuj wustajeńca: klikń na wobraz horjeka abo tu!


Za optimalne wužiwanje doporučamy moderne wersije zwučeneje internetowe browsery. Aktualnje móže wužiwać wustajeńcu z laptopach a PC, smartphony a tablety to njefunguje to oficialnje. Hdyž na jednotliwych link kliknješ, wotewrěje so wustajeńca w nowym wokna. Dospołny wobchodźe / dospołna start traje w wotwisnosće internetny zwisk něšto… prošu čakać 🙂 . Doporučamy cyły wobrazowku za najlěpši dožiwjenje..

Wužiwanje / Nawigaciju:

 • Wotpowědnu wustajeńca hodźi so posłužować z myšku a tasty (horje, dele, nalěwo, naprawo):
  • Myška: wjerća + horje / dele
  • Tasta horje: doprědka pohibuja
  • Tasta dele: wróćo běžeć
  • Tasta nalěwo: nalěwo běhać
  • Tasta naprawo: naprawo běhać
 • Wustajeńca na cyłym wobrazowku pokazać: klikń na tastu na delnjej kromje naprawo
 • Zakónčić / wopušćenju wustajeńcy: zawrěć wokna zwjazkoweho browsera

Photo meets Manga

EVA-MARIA HORSTICK

Dwaj swětaj z ćichej haru na so zrazytej. Kontury a hranicy so zamóraja. Serija “Photo meets Manga” je rjad fotografijow, kotryž je w Europje nastał, zwjazany z mangami, kotrež chcedźa swět trochu pisaniši a měrliwiši sčinić. Zdobom woła wuměłča za “myslenjom bjez wobłoženja”, bjez mjezow.

Eva-Maria Horstick @ VR IN FRAMES
Detaile …

Eva-Maria Horstick skutkuje jako foto-wuměłča mjezynarodnje z wustajeńcami mj. dr. w NYC, Tokiju, Brüsselu a tež w Němskej. Jeje twórby su w zjawnych zběrkach wustajene, kaž w Němskim zwjazkowym sejmje, w Muzeju wuměłstwa a kulturnych stawiznow w Dortmundźe a Muzeju nałožowaneho wuměłstwa w Kölnje. Temy su tak bohate kaž je to žiwjenje same. Zdobom woła wuměłča za “myslenjom bjez wobłoženja”, bjez mjezow.


Startuj wustajeńca: klikń na wobraz horjeka abo tu!


Za optimalne wužiwanje doporučamy moderne wersije zwučeneje internetowe browsery. Aktualnje móže wužiwać wustajeńcu z laptopach a PC, smartphony a tablety to njefunguje to oficialnje. Hdyž na jednotliwych link kliknješ, wotewrěje so wustajeńca w nowym wokna. Dospołny wobchodźe / dospołna start traje w wotwisnosće internetny zwisk něšto… prošu čakać 🙂 . Doporučamy cyły wobrazowku za najlěpši dožiwjenje..

Wužiwanje / Nawigaciju:

 • Wotpowědnu wustajeńca hodźi so posłužować z myšku a tasty (horje, dele, nalěwo, naprawo):
  • Myška: wjerća + horje / dele
  • Tasta horje: doprědka pohibuja
  • Tasta dele: wróćo běžeć
  • Tasta nalěwo: nalěwo běhać
  • Tasta naprawo: naprawo běhać
 • Wustajeńca na cyłym wobrazowku pokazać: klikń na tastu na delnjej kromje naprawo
 • Zakónčić / wopušćenju wustajeńcy: zawrěć wokna zwjazkoweho browsera

Posledni hórnicy

SÖNKE C. WEISS

W decembru 2018 so poslednja cecha w Poruhrskej – Prosper Haniel – zawrě. Mužojo, kotrychž Sönke Weiss portretěrowaše, su z tym čwak domizny přisadźili. Tole bě jich poslednja změna. Domizna – to běchu jim hórnicy, dźěło w podkopkach, zhromadnosć a tradicija. To wšo su nětko stawizny.

Sönke C. Weiss @ VR IN FRAMES
Detaile …

1967 narodźi so do schleswigsko-holsteinskeje swójby barběrow a barownikow, sam pak w tutej tradiciji njepokročuje.

Jako stipendiat w USA studowaše na Indiana University němsku literaturu (Bachelor of Arts) a komunikaciske wědomosće (Bachelor of Arts). Přizamkny so studij režije a dramaturgije pod Edwardom Albeejom (Štó so boji Virginije Woolf?) na University of Houston (Master of Fine Arts), hdźež tež jako asistent skutkowaše. Slědowaše tójšto lět jako fotograf, redaktor a wójnski reporter. Praktisku stronku rjemjesła přiswoji sej pola profesora Jochena Blume w Hamburgu.


Startuj wustajeńca: klikń na wobraz horjeka abo tu!


Za optimalne wužiwanje doporučamy moderne wersije zwučeneje internetowe browsery. Aktualnje móže wužiwać wustajeńcu z laptopach a PC, smartphony a tablety to njefunguje to oficialnje. Hdyž na jednotliwych link kliknješ, wotewrěje so wustajeńca w nowym wokna. Dospołny wobchodźe / dospołna start traje w wotwisnosće internetny zwisk něšto… prošu čakać 🙂 . Doporučamy cyły wobrazowku za najlěpši dožiwjenje..

Wužiwanje / Nawigaciju:

 • Wotpowědnu wustajeńca hodźi so posłužować z myšku a tasty (horje, dele, nalěwo, naprawo):
  • Myška: wjerća + horje / dele
  • Tasta horje: doprědka pohibuja
  • Tasta dele: wróćo běžeć
  • Tasta nalěwo: nalěwo běhać
  • Tasta naprawo: naprawo běhać
 • Wustajeńca na cyłym wobrazowku pokazać: klikń na tastu na delnjej kromje naprawo
 • Zakónčić / wopušćenju wustajeńcy: zawrěć wokna zwjazkoweho browsera

módrina njebja…

SASCHA RÖHRICHT

W seriji twórbow “módrina njebja” wotwěra Zhorjelski wuměłc Sascha Röhricht z fotografiju, lyriku, molerstwom z wolijowymi barbami, kolažemi a jednym objektom wuhlad na europsku domiznu, kotraž bu hłuboko dótknjena přez módrinu. A kiž sej stare a nowe błuzny do wědomja zwoła. Namakanje zakorjenjeneje rěče a wotkrywanje zwjazowacych motiwow wuměłc tule wědomje do srjedźišća staja. Při tym spochi za poetiskej módrinu pyta, kotraž so z njebja wuliwa, kiž je bjez domizny. A hač do hłubin europskich morjow pućuje.

Sascha Röhricht @ VR IN FRAMES
Detaile …

Narodźi so 1986 w Zhorjelcu; 2007 – 2011 wuměłsce formowany “na Mecklenburgskich zahonach”; wot 2011 jako wuměłc swobodnje skutkuje; wot 2013 čłon předsydstwa kulturneho towarstwa Wildwuchs z.t. w Zhorjelcu; wot 2016 docent za fotografiju na Zhorjelskej ludowej uniwersiće, je skupinu wuměłcow “Görlitzer Sukzession” lěta 2019 sobu załožił. Jeho discipliny: fotografija, lyrika, widejo, molerstwo, performance.

Mnohe wustajeńcy a časte wobdźělenje na wustajeńcach w tu- a wukraju, katalogi za wustajeńcy a dalše publikacije. Twórby w zběrkach: Ernst-Rietschel-Kulturring z.t. w Połčnicy, Sakralny muzej swjateje Hany w Kamjencu, Žitawske zběrki (Muzej Žitawa); priwatne zběrki, mjez druhim w Němskej, Wulkej Britaniskej, Španiskej, Južnej Africe, na Sansibaru a w Pólskej.

Heimat.Europa – „das blaue vom himmel…“

ich heimate. du heimatest. wir heimaten. entlang der flüsse, durch die dörfer, zwischen den städten die geschichten sichten und gesichter dichten auf den schmalen wegen ausgetretener pfade entkommt europa den stieren. beinahe anhimmeln, bewässern, verblühen. ins blaue stechen die beine vieler leute aus den steinernen straßen ohne zeit hin zu den vergessenen häusern aus stroh, stöcken und staub — najlěpje w (němskim) originalu lubić dać. [SASCHA RÖHRICHT]


Startuj wustajeńca: klikń na wobraz horjeka abo tu!


Za optimalne wužiwanje doporučamy moderne wersije zwučeneje internetowe browsery. Aktualnje móže wužiwać wustajeńcu z laptopach a PC, smartphony a tablety to njefunguje to oficialnje. Hdyž na jednotliwych link kliknješ, wotewrěje so wustajeńca w nowym wokna. Dospołny wobchodźe / dospołna start traje w wotwisnosće internetny zwisk něšto… prošu čakać 🙂 . Doporučamy cyły wobrazowku za najlěpši dožiwjenje..

Wužiwanje / Nawigaciju:

 • Wotpowědnu wustajeńca hodźi so posłužować z myšku a tasty (horje, dele, nalěwo, naprawo):
  • Myška: wjerća + horje / dele
  • Tasta horje: doprědka pohibuja
  • Tasta dele: wróćo běžeć
  • Tasta nalěwo: nalěwo běhać
  • Tasta naprawo: naprawo běhać
 • Wustajeńca na cyłym wobrazowku pokazać: klikń na tastu na delnjej kromje naprawo
 • Zakónčić / wopušćenju wustajeńcy: zawrěć wokna zwjazkoweho browsera

W miknjenčkach a mjez nimi

ALEKSANDRA DOBROWOLSKA

“Moja wosobinska domizna wjele městna njewobsadźi. Je mały fragment mojeje nutřkowneje biblioteki, poboku wurězkam z knihow, słowow spěwow, dopomnjenkow a njespjelnjenych sonow. Z kóždym nowym pućowanjom mjez ludźimi, mětsami a domami pušćich, zhubich abo rozdarjowach wěcy, dale a wjace. Wšo, štož moju identitu postaja, wotbłyšćuje so w miknjenčkach dopominanja. Mjez nimi sym doma. Wo to tule dźe.

Aleksandra Dobrowolska @ VR IN FRAMES
Detaile …

Rodźena 1978 – Master of Arts, Pedagogowka, awtorka mnohich publikacijow wo temach wuměłstwa w pólskich a mjezynarodnych časopisach. Kooperacija mj. dr. z Akademiju rjanych wuměłstwow we Wrócławju, galeriju BWA SiC we Wrócławju a z Institutom designa w Kielcach. Nawjeduje kursy w projektach za młódšich a staršich zajimcow, kotřiž so za wuměłstwo a za jeje interdisciplinarnosć zajimuja. Čini fota, zo by so dopominała, kotrež druhdy tež pokazuje.


Startuj wustajeńca: klikń na wobraz horjeka abo tu!


Za optimalne wužiwanje doporučamy moderne wersije zwučeneje internetowe browsery. Aktualnje móže wužiwać wustajeńcu z laptopach a PC, smartphony a tablety to njefunguje to oficialnje. Hdyž na jednotliwych link kliknješ, wotewrěje so wustajeńca w nowym wokna. Dospołny wobchodźe / dospołna start traje w wotwisnosće internetny zwisk něšto… prošu čakać 🙂 . Doporučamy cyły wobrazowku za najlěpši dožiwjenje..

Wužiwanje / Nawigaciju:

 • Wotpowědnu wustajeńca hodźi so posłužować z myšku a tasty (horje, dele, nalěwo, naprawo):
  • Myška: wjerća + horje / dele
  • Tasta horje: doprědka pohibuja
  • Tasta dele: wróćo běžeć
  • Tasta nalěwo: nalěwo běhać
  • Tasta naprawo: naprawo běhać
 • Wustajeńca na cyłym wobrazowku pokazać: klikń na tastu na delnjej kromje naprawo
 • Zakónčić / wopušćenju wustajeńcy: zawrěć wokna zwjazkoweho browsera

Štyri wuhenje – skupinska wustajeńca

ZPAF JELENIA GÓRA

Přeprošeni wuměłcy rozestajeja so z fenomenom wosebiteho městna w nowšich stawiznach regiona wokoło Jelenjeje Góry. Něhdyša chemiska twornja “Chemitex – Celwiskoza” twori šěroku postindustrialnu krajinu wosrjedź města. Fotografojo su so tam na dialogu z wobydlerjemi wobdźělili a přepytowali, kak towaršnosć Celowiskozu widźi a začuwa. Hladajo na postupowacy a njewobeńdźomny rozpad twarskeje substancy chcychu tež dokumentaciju zestajeć, zo by so dopominanje na tutu městnosć zachowało – … na tutu DOMIZNU, kotraž je tak mnohim wažna … .

ZPAF Jelenia Góra @ VR IN FRAMES
Detaile …

Čłonojo sekcije pólšćiny zwjazka wuměłskim fotografow w Krkonošow (Członkowie Oddziału Karkonoskiego Związku Polskich Artystów Fotografików) – ZPAF Jelenia Góra.

Na wustajeńcy so wobdźěleja: Ewa Andrzejewska, Waldemar Grzelak, Nina Hobgarska, Piotr Komorowski, Krzysztof Kuczyński, Marek Liksztet, Tomasz Mielech, Janusz Moniatowicz, Wojciech Zawadzki (mjenowani po alfabeće).


Startuj wustajeńca: klikń na wobraz horjeka abo tu!


Za optimalne wužiwanje doporučamy moderne wersije zwučeneje internetowe browsery. Aktualnje móže wužiwać wustajeńcu z laptopach a PC, smartphony a tablety to njefunguje to oficialnje. Hdyž na jednotliwych link kliknješ, wotewrěje so wustajeńca w nowym wokna. Dospołny wobchodźe / dospołna start traje w wotwisnosće internetny zwisk něšto… prošu čakać 🙂 . Doporučamy cyły wobrazowku za najlěpši dožiwjenje..

Wužiwanje / Nawigaciju:

 • Wotpowědnu wustajeńca hodźi so posłužować z myšku a tasty (horje, dele, nalěwo, naprawo):
  • Myška: wjerća + horje / dele
  • Tasta horje: doprědka pohibuja
  • Tasta dele: wróćo běžeć
  • Tasta nalěwo: nalěwo běhać
  • Tasta naprawo: naprawo běhać
 • Wustajeńca na cyłym wobrazowku pokazać: klikń na tastu na delnjej kromje naprawo
 • Zakónčić / wopušćenju wustajeńcy: zawrěć wokna zwjazkoweho browsera

wotkrywajće sej nowe perspektiwy

DIGITALNJE W INTERAKCJI

do 30. junija 2022
VR IN FRAMES
wustajeńcy 3D
[Internet]
zastup darmotny

Spěchuje ze:

Projekt “wotkrywajće sej nowe perspektiwy – DIGITALNJE W INTERAKCJI” spěchuje so ze Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien / Programm NEUSTART KULTUR, nimo toho ze swójskich srědkow a swójskich wukonow zwjazkoweho FVKS (Spěchowanske towarstwo kulturne město Zhorjelc-Zgorzelec z.t.).