nowe perspektiwy wotekšyś

DIGITALNJE IN INTERAKCJI

Dom.Europa

Żaseś wustajeńcow. Żaseś wšakich interakciskich rumow. Żaseś tśidimensionalnych zarědowanjow: Woglědarje mógu se z „ja-perspektiwy“ jadnotliwe wustajeńce wobglědaś a se w danych rumnosćach pógibowaś. Aranžement z wuměłstwa a ruma dajo se teke w interneśe z myšku a tastaturu póznaś. 10 wuměłcow prezentěrujo swóje twóŕby w nowych digitalnych perspektiwach, kótarež móžośo wótekšyś. Wjele wjasela z tym, aktuelnje se njegóźi za mobilny rěd (handy, tablet).


Zgromadna wustajeńca mejstaŕ fotografy

FIAP Polska [1]

“FIAP”(Fédération Internationale de l’Art Photographique) jo mjazynarodny kšywowy zwězk za fotografiske wuměłstwo, kótaryž zjadnośijo znate organizacije a jich cłonki z wěcej ako 85 krajow. „Excellence FIAP“ (EFIAP) jo wuměłski titel za pśesegajuce fotografy, kótaryž ten zwězk móžo posćiś. W slědnych 70 lětach su jen jano někotare dwanastki pólskich wuměłcow dostali. Tuchylnje njaso mjenjej ako 30 wuměłcow ten titel.

EFIAP @ VR IN FRAMES
Detaile ….

Ideja zgromadneje wustajeńce jo pśed někak tśimi lětami nastała. Tomasz Sobczak jo pśewzeł městno projektowego kuratora a jo sobustatkujucych z górjejce naspomnjonym titelom EFIAP do gromadnego źěła pśepšosył. Zgromadnje pśedstajaju 50 fotografijow z limitěrowanym nakładom, kótarež su wósebnje wubrane z 250 eksponatow. Ze wšakimi technikami twórjone, su wusměrjone na pótrjeby zběrarjow.

Na wustajeńcy se wobźěliju: Marcin Bawiec, Jan Brdej, Cezary Dubiel, Rafał Kaźmierczak, Cezary Kowalczuk, Adam Ksieniewicz, Dorota Kycia, Krzysztof Muskalski, Robert Pranagal, Alicja Przybyszowska, Zdzisław Rynkiewicz, Tomasz Sobczak, Krzysztof Stós, Piotr Sygnarowicz, Zygmunt Trylański, Janusz Wojcieszak, Grzegorz Wójcik, Krzysztof Zając.


Startuj wustajeńcu: Klikni na wobraz górjejce abo how!


Za nejlěpšu prezentaciju dopórucyjomy modernu wersiju powšyknje znatych internetowych browserow. Aktuelnje móžośo se wustajeńcu z desktopowym browserom wobglědaś, mobilny rěd se hyšći oficielnje njepódpěrujo. Z kliknjenim na wópowědny wótkaz, wótwórijośo wustajeńcu w nowem woknyšku. Dopołne wólodowanje / dopołny start móžo wótwisujucy wót internetowego zwiska chylku traś … pšosym cakajśo 🙂 . Dopórucyjomy modus połnego wobraza za wopšawdne wustajeńcowe dožywjenje.

Wobsłužowanje / Nawigacija:

 • Wótpowědnu wustajeńcu móžośo z myšku a šypkowymi tastami wóźiś:
  • myška: wjerśeś + górjej / dołoj
  • šypkowa tasta górjej: doprědka hyś
  • šypkowa tasta dołoj: slědk hyś
  • šypkowa tasta nalěwo: nalěwo hyś
  • šypkowa tasta napšawo: napšawo hyś
 • Wustajeńca w modusu połnego wobraza: tastu na pšawej dolnej kšomje kliknuś
 • Zakóńcenje / wopušćenje wustajeńce: browserowe woknyško zacyniś

Tšuženje měra

CHRISTIANE KITTNER

Nacasne wuměłstwo, kótarež „we sebje wótpócywa“ ? Twóŕby wót Christiane Kittner deje rowno ten měr a tu wuwažonosć na wobglědarja pśenjasć. Wuměłcowka źěła ze wšakimi technikami wólejowego a acrylowego mólaŕstwa, nałožujo pak teke techniki, kótarež su znate ze „Street Art“.

Christiane Kittner @ VR IN FRAMES
Detaile ….

Roźona 1988 w Žytawje jo wótrosła w žytawskich górach. Južo w źiśecem casu jo swóju zagóritosć za mólowanje a kreslenje wótekšyła. Njejo musała pśecej barwa na płaśe byś, jo teke meble restawrěrowała, póstrowne kórty wugótowała a wjele wěcej.


Startuj wustajeńcu: Klikni na wobraz górjejce abo how!


Za nejlěpšu prezentaciju dopórucyjomy modernu wersiju powšyknje znatych internetowych browserow. Aktuelnje móžośo se wustajeńcu z desktopowym browserom wobglědaś, mobilny rěd se hyšći oficielnje njepódpěrujo. Z kliknjenim na wópowědny wótkaz, wótwórijośo wustajeńcu w nowem woknyšku. Dopołne wólodowanje / dopołny start móžo wótwisujucy wót internetowego zwiska chylku traś … pšosym cakajśo 🙂 . Dopórucyjomy modus połnego wobraza za wopšawdne wustajeńcowe dožywjenje.

Wobsłužowanje / Nawigacija:

 • Wótpowědnu wustajeńcu móžośo z myšku a šypkowymi tastami wóźiś:
  • myška: wjerśeś + górjej / dołoj
  • šypkowa tasta górjej: doprědka hyś
  • šypkowa tasta dołoj: slědk hyś
  • šypkowa tasta nalěwo: nalěwo hyś
  • šypkowa tasta napšawo: napšawo hyś
 • Wustajeńca w modusu połnego wobraza: tastu na pšawej dolnej kšomje kliknuś
 • Zakóńcenje / wopušćenje wustajeńce: browserowe woknyško zacyniś

Lichota a Póstup

ASTRID HERZSPRUNG

W „póstupje“ móžo se „lichota“ casy ako pójmjeta abo wuwólnjona zdawaś. Pśi tom jo „slědk glědanje“ medium refleksije wó tyma móžnosćoma. Pśeliš komplicěrowane ?! Astrid Herzsprung namakajo (nanejmjenjej) fotografiske wótegrona na tu dialektiku, bźez togo až zgubijo „kontakt ze zemju“. Město, kraj, jazor – na wšakorakich městnach jo „domownja“ grajne balo změnow, w rumje a teke ideelnje.

Astrid Herzsprung @ VR IN FRAMES
Detaile ….

Naroźona 1965, zaběra se Astrid južo wěcej ako 10 lět z temami kreatiwneje fotografije, luźi a wobswěta. Śěžyšćo jeje źěłow su naratiwne wobrazowe tšojenja a inscenacije w změnje casow.


Startuj wustajeńcu: Klikni na wobraz górjejce abo how!


Za nejlěpšu prezentaciju dopórucyjomy modernu wersiju powšyknje znatych internetowych browserow. Aktuelnje móžośo se wustajeńcu z desktopowym browserom wobglědaś, mobilny rěd se hyšći oficielnje njepódpěrujo. Z kliknjenim na wópowědny wótkaz, wótwórijośo wustajeńcu w nowem woknyšku. Dopołne wólodowanje / dopołny start móžo wótwisujucy wót internetowego zwiska chylku traś … pšosym cakajśo 🙂 . Dopórucyjomy modus połnego wobraza za wopšawdne wustajeńcowe dožywjenje.

Wobsłužowanje / Nawigacija:

 • Wótpowědnu wustajeńcu móžośo z myšku a šypkowymi tastami wóźiś:
  • myška: wjerśeś + górjej / dołoj
  • šypkowa tasta górjej: doprědka hyś
  • šypkowa tasta dołoj: slědk hyś
  • šypkowa tasta nalěwo: nalěwo hyś
  • šypkowa tasta napšawo: napšawo hyś
 • Wustajeńca w modusu połnego wobraza: tastu na pšawej dolnej kšomje kliknuś
 • Zakóńcenje / wopušćenje wustajeńce: browserowe woknyško zacyniś

Maśerny kraj Europa

SABINE EULER

Typiska Nimska, typiska Europa abo typiske žywjenje ? W swójich cartoonach nagrajo Zgórjelcanaŕka Sabine Euler wobglědowanja wšednego dnja – a pśepšosujo k wjasołemu załapjenju sebje samego. „Tak wšakorake ako smy, w małych słabosćach namakaju se zgromadnosći. Źož smy se njewobinjecy pódobne, źož pśisamem hynac njamóžomy ako zgromadnje pśez sebje samych se smjaś, tam cujomy swóje kórjenje. A namakajomy wopšawdnu domownju: tak wjele, až za wšyknych dosega.“

Sabine Euler @ VR IN FRAMES
Detaile ….

Sabine Euler, naroźona 1973 (Lauterbach/Maar), jo pó swójom źiwadłowem wukubłanju na wšakorakich źiwadłach źěłała. Pśechwatajuce pśedrěśe jo se jej pak akle w roli mamy raźiło: Ze spektakularnymi wustupami na starjejšyńskich wjacorach a na grajkanišćach, w kupnicach a plěwaŕnjach, w krejzu familije a ceło cuzych jo mimo wóle zdobyła wutšoby njedobrowólnych pśiglědarjow. Wót 2020 wózjawjujo swóje pótajmne nagrawanja how a tam, w socialnych seśach a na swójom internetowem boce. Bydli z muskim a tśimi źiśimi w Zgórjelcu.

Doněntejšne wustajeńce: „Mutterland“ w Měsćańskem klinikumje w Zgórjelcu, nalěśe 2021; „Mutterland virtuell“ w zgromadnem źěle ze Spěchowańskim towaristwom kulturnego města Görlitz-Zgorzelec e. V. (FVKS) w ramiku iniciatiwy „So geht sächsisch“ Lichego stata Sakska, lěśe 2021; ; “Windeln, Wahnsinn, Weiblichkeit” – 3D wustajeńca w zgromadnem źěle ze FVKS, Nalěśe 2022.

Doněntejšne wózjawjenja: knigłowa ilustracija za Alu Kitzerow, „Dein Po ist so weich wie ein Kissen“, Januar 2021 cartoonowa serija „Reisen, Rotwein, Raserei!“ za góstne śpy “Sonnenhotel” na wikach w Žytawje, nazyma 2021; Wustajeńca we FuhrHof Lauterbach/Maar, nalěśe 2022.


Startuj wustajeńcu: Klikni na wobraz górjejce abo how!


Za nejlěpšu prezentaciju dopórucyjomy modernu wersiju powšyknje znatych internetowych browserow. Aktuelnje móžośo se wustajeńcu z desktopowym browserom wobglědaś, mobilny rěd se hyšći oficielnje njepódpěrujo. Z kliknjenim na wópowědny wótkaz, wótwórijośo wustajeńcu w nowem woknyšku. Dopołne wólodowanje / dopołny start móžo wótwisujucy wót internetowego zwiska chylku traś … pšosym cakajśo 🙂 . Dopórucyjomy modus połnego wobraza za wopšawdne wustajeńcowe dožywjenje.

Wobsłužowanje / Nawigacija:

 • Wótpowědnu wustajeńcu móžośo z myšku a šypkowymi tastami wóźiś:
  • myška: wjerśeś + górjej / dołoj
  • šypkowa tasta górjej: doprědka hyś
  • šypkowa tasta dołoj: slědk hyś
  • šypkowa tasta nalěwo: nalěwo hyś
  • šypkowa tasta napšawo: napšawo hyś
 • Wustajeńca w modusu połnego wobraza: tastu na pšawej dolnej kšomje kliknuś
 • Zakóńcenje / wopušćenje wustajeńce: browserowe woknyško zacyniś

190

ALANIS-ANN KRICK

„Domownja Europa“ – jano prozne wopśimjeśe ? Domownja jo tam, źož swěty se splěju. Mjazy górami a mórjom. Tam, źož my se zasej namakajomy a sebje nowo wótekšyjomy. „Domownja Europa njedajo se definěrowaś a to jo to rědne na tom“ – Alanis-Ann Krick ten fenomen (weto) dopśespytujo. A pśechwata z „rozglědnosću“.

Alanis-Ann Krick @ VR IN FRAMES
Detaile ….

Wótrosła jo pśi mórju, ale pó maturje jo ju do górow śěgnuło. Tam jo studowała góspodaŕske wědomnosći a w masterje Organization Studies. Alanis lubujo na Europje wjelerakosć a zjadnośeńskosć pózdatnych napśeśiwkow.

„Za mnjo groni domownja w Europje splěśe swětow, stawiznow a cowanjow. Ale domownja njejo jadnorje tam. To jo šansa a kuždy musy sam rozsuźiś, kak ju wužywa.“


Startuj wustajeńcu: Klikni na wobraz górjejce abo how!


Za nejlěpšu prezentaciju dopórucyjomy modernu wersiju powšyknje znatych internetowych browserow. Aktuelnje móžośo se wustajeńcu z desktopowym browserom wobglědaś, mobilny rěd se hyšći oficielnje njepódpěrujo. Z kliknjenim na wópowědny wótkaz, wótwórijośo wustajeńcu w nowem woknyšku. Dopołne wólodowanje / dopołny start móžo wótwisujucy wót internetowego zwiska chylku traś … pšosym cakajśo 🙂 . Dopórucyjomy modus połnego wobraza za wopšawdne wustajeńcowe dožywjenje.

Wobsłužowanje / Nawigacija:

 • Wótpowědnu wustajeńcu móžośo z myšku a šypkowymi tastami wóźiś:
  • myška: wjerśeś + górjej / dołoj
  • šypkowa tasta górjej: doprědka hyś
  • šypkowa tasta dołoj: slědk hyś
  • šypkowa tasta nalěwo: nalěwo hyś
  • šypkowa tasta napšawo: napšawo hyś
 • Wustajeńca w modusu połnego wobraza: tastu na pšawej dolnej kšomje kliknuś
 • Zakóńcenje / wopušćenje wustajeńce: browserowe woknyško zacyniś

Photo meets Manga

EVA-MARIA HORSTICK

Dwa swěta ze śichym buchnjenim gromadu deritej. Kontury a granice se wótpóraju. Serija „Photo meets Manga“ jo w Europje nastata serija fotografijow, w zwisku z Manga, kótarež deje swět pitśku pisanjej a měrnjej wugótowaś. Rowno tak co wuměłcowka bźezgranicne „Myslenje bźez wobłoženja“ spěchowaś.

Eva-Maria Horstick @ VR IN FRAMES
Detaile ….

Eva-Maria Horstick źěła ako mjazynarodna fotowa wuměłcowka z wustajeńcami mj. dr. w Nowem Yorku, Tokyo, Brüsselu a teke w Nimskej. Jeje twóŕby namakaju se w zjawnych zběrkach ako w Nimskem zwězkowem sejmje, Muzeumje MKK Dortmund a Muzeumje za nałožowane wuměłstwo w Kölnje. Temy su wjelebocne – ako žywjenje same. Rowno tak co wuměłcowka bźezgranicne „Myslenje bźez wobłoženja“ spěchowaś.


Startuj wustajeńcu: Klikni na wobraz górjejce abo how!


Za nejlěpšu prezentaciju dopórucyjomy modernu wersiju powšyknje znatych internetowych browserow. Aktuelnje móžośo se wustajeńcu z desktopowym browserom wobglědaś, mobilny rěd se hyšći oficielnje njepódpěrujo. Z kliknjenim na wópowědny wótkaz, wótwórijośo wustajeńcu w nowem woknyšku. Dopołne wólodowanje / dopołny start móžo wótwisujucy wót internetowego zwiska chylku traś … pšosym cakajśo 🙂 . Dopórucyjomy modus połnego wobraza za wopšawdne wustajeńcowe dožywjenje.

Wobsłužowanje / Nawigacija:

 • Wótpowědnu wustajeńcu móžośo z myšku a šypkowymi tastami wóźiś:
  • myška: wjerśeś + górjej / dołoj
  • šypkowa tasta górjej: doprědka hyś
  • šypkowa tasta dołoj: slědk hyś
  • šypkowa tasta nalěwo: nalěwo hyś
  • šypkowa tasta napšawo: napšawo hyś
 • Wustajeńca w modusu połnego wobraza: tastu na pšawej dolnej kšomje kliknuś
 • Zakóńcenje / wopušćenje wustajeńce: browserowe woknyško zacyniś

Slědne górniki

SÖNKE C. WEISS

W decembrje 2018 jo se slědna cecha w Póruhrskej zamknuła, Prosper Haniel. Za muskich, kótarychž Sönke Weiss portretěrujo, jo se kusk domownje skóńcyło. To jo była slědna změna. Jich domownja su byli górniki, źěło pód zemju, kšuta zwězanosć a tradicija. To su něnto stawizny.

Sönke C. Weiss @ VR IN FRAMES
Detaile ….

Jo se naroźił 1967 do šleswig-holštejnskeje familije frizerow a kjarcmarjow – a jo se wót tradicijow wótrył.

Ako stipendiat w USA jo na Indiana University nimsku literaturu (Bachelor of Arts) a komunikaciske wědomnosći (Bachelor of Arts) studěrował. Tomu jo se pśizamknuł studium režije a dramaturgije pód Edwardom Albee (Wer hat Angst vor Virginia Woolf?) na University of Houston (Master of Fine Arts), źož jo teke ako wucbny asistent statkował. Su slědowali lěta ako fotograf, redaktor a wójnski reportaŕ. Swójo źěło jo praktiski nawuknuł pla profesora Jochena Blume w Hamburgu.


Startuj wustajeńcu: Klikni na wobraz górjejce abo how!


Za nejlěpšu prezentaciju dopórucyjomy modernu wersiju powšyknje znatych internetowych browserow. Aktuelnje móžośo se wustajeńcu z desktopowym browserom wobglědaś, mobilny rěd se hyšći oficielnje njepódpěrujo. Z kliknjenim na wópowědny wótkaz, wótwórijośo wustajeńcu w nowem woknyšku. Dopołne wólodowanje / dopołny start móžo wótwisujucy wót internetowego zwiska chylku traś … pšosym cakajśo 🙂 . Dopórucyjomy modus połnego wobraza za wopšawdne wustajeńcowe dožywjenje.

Wobsłužowanje / Nawigacija:

 • Wótpowědnu wustajeńcu móžośo z myšku a šypkowymi tastami wóźiś:
  • myška: wjerśeś + górjej / dołoj
  • šypkowa tasta górjej: doprědka hyś
  • šypkowa tasta dołoj: slědk hyś
  • šypkowa tasta nalěwo: nalěwo hyś
  • šypkowa tasta napšawo: napšawo hyś
 • Wustajeńca w modusu połnego wobraza: tastu na pšawej dolnej kšomje kliknuś
 • Zakóńcenje / wopušćenje wustajeńce: browserowe woknyško zacyniś

módrina njebja…

SASCHA RÖHRICHT

Serija twórbow „módrina njebja …“ zgórjelskego wuměłca Sascha Röhricht wótwórijo z fotografiju, lyriku, wólejowymi mólbami, kolažami a jadnym objektom wuglěd na europsku domownju, kótaruž jo połnje do módrego trjefił. A kótaraž sebje swóje stare a nowe błuzny wuwědobnijo. Namakanje zakórjenjoneje rěcy a wótekšyśe zwězujucych motiwow jo wumělc wědobnje do centruma swójeje twóŕby stajił a pyta pśi tom stawnje za poetiskeju módrosću, kótaraž se wuběžy z bźezdomnego njebja. A drogujo až do dłymokosćow europskich mórjow.

Sascha Röhricht @ VR IN FRAMES
Detaile ….

1986 naroźony w Zgórjelcu; 2007-2011 wuměłske formowanje „w Mecklenburgskich stronach“; wót 2011 lichy wuměłc; wót 2013 cłonk pśedsedaŕstwa Zgórjelskego kulturnego towaristwa Wildwuchs e.V.; wót 2016 docent za fotografiju na Ludowej wušej šuli w Zgórjelcu; załožeński cłonk kupki wuměłcow „Görlitzer Sukzession) w lěśe 2019. Discipliny: fotografija, lyrika, wideo, mólaŕstwo, performance.

Wjele wustajeńcow a wobźělenjow na wustajeńcach w kraju a wukraju, wustajeńske katalogi a druge publikacije. Źěła w zběrkach: Ernst-Rietschel-Kulturring e.V. Pulsnitz, Sakralmuseum St. Annen Kamenz, Zittauer Sammlungen (Muzeum w Žytawje); priwatne zběrki, mj. dr. w Nimskej, Wjelikej Britaniskej, Špańskej, Sansibarje a Pólskej.

Heimat.Europa – „das blaue vom himmel…“

ich heimate. du heimatest. wir heimaten. entlang der flüsse, durch die dörfer, zwischen den städten die geschichten sichten und gesichter dichten auf den schmalen wegen ausgetretener pfade entkommt europa den stieren. beinahe anhimmeln, bewässern, verblühen. ins blaue stechen die beine vieler leute aus den steinernen straßen ohne zeit hin zu den vergessenen häusern aus stroh, stöcken und staub. [SASCHA RÖHRICHT]


Startuj wustajeńcu: Klikni na wobraz górjejce abo how!


Za nejlěpšu prezentaciju dopórucyjomy modernu wersiju powšyknje znatych internetowych browserow. Aktuelnje móžośo se wustajeńcu z desktopowym browserom wobglědaś, mobilny rěd se hyšći oficielnje njepódpěrujo. Z kliknjenim na wópowědny wótkaz, wótwórijośo wustajeńcu w nowem woknyšku. Dopołne wólodowanje / dopołny start móžo wótwisujucy wót internetowego zwiska chylku traś … pšosym cakajśo 🙂 . Dopórucyjomy modus połnego wobraza za wopšawdne wustajeńcowe dožywjenje.

Wobsłužowanje / Nawigacija:

 • Wótpowědnu wustajeńcu móžośo z myšku a šypkowymi tastami wóźiś:
  • myška: wjerśeś + górjej / dołoj
  • šypkowa tasta górjej: doprědka hyś
  • šypkowa tasta dołoj: slědk hyś
  • šypkowa tasta nalěwo: nalěwo hyś
  • šypkowa tasta napšawo: napšawo hyś
 • Wustajeńca w modusu połnego wobraza: tastu na pšawej dolnej kšomje kliknuś
 • Zakóńcenje / wopušćenje wustajeńce: browserowe woknyško zacyniś

W njezjapkich bildkach, wesrjejź

ALEKSANDRA DOBROWOLSKA

“Mója priwatna domownja njezabjerjo wjele městna. Wóna jo mały źěl mójeje nutśikowneje biblioteki, pódla wurězkow z knigłow, spiwnych tekstow, spomnjeśow a njedopołnjonych cowanjow. Z kuždym dalšnym drogowanim mjazy luźimi, městami a domami som wopušćiła, zgubiła abo wótedała wěcej a wěcej wěcow. Wšo, což wugótujo móju identitu, wótbłyšćujo se w njezjapkich bildkach spomnjeśa. Wesrjejź togo ja som doma”. Wó tom jadna toś to wulicowanje.

Aleksandra Dobrowolska @ VR IN FRAMES
Detaile ….

Naroźona 1978 – Master of Arts, pedagogowka. Tekstowa awtorka wjele publikacijow k wuměłstwowym temam w pólskich a mjazynarodnych casopisach. Zgromadne źěło mj. dr. z Akademiju rědnych wuměłstwow we Wrocławju, BWA SiC galeriju we Wrocławju a Institutom designa w Kielcach. Wjednica kursa w projektach za młodše a starše cilowe kupki ze zajmom na wuměłstwje a jogo interdisciplinariśe. Gótujo fota, aby se dopominała; casy je pokazujo.


Startuj wustajeńcu: Klikni na wobraz górjejce abo how!


Za nejlěpšu prezentaciju dopórucyjomy modernu wersiju powšyknje znatych internetowych browserow. Aktuelnje móžośo se wustajeńcu z desktopowym browserom wobglědaś, mobilny rěd se hyšći oficielnje njepódpěrujo. Z kliknjenim na wópowědny wótkaz, wótwórijośo wustajeńcu w nowem woknyšku. Dopołne wólodowanje / dopołny start móžo wótwisujucy wót internetowego zwiska chylku traś … pšosym cakajśo 🙂 . Dopórucyjomy modus połnego wobraza za wopšawdne wustajeńcowe dožywjenje.

Wobsłužowanje / Nawigacija:

 • Wótpowědnu wustajeńcu móžośo z myšku a šypkowymi tastami wóźiś:
  • myška: wjerśeś + górjej / dołoj
  • šypkowa tasta górjej: doprědka hyś
  • šypkowa tasta dołoj: slědk hyś
  • šypkowa tasta nalěwo: nalěwo hyś
  • šypkowa tasta napšawo: napšawo hyś
 • Wustajeńca w modusu połnego wobraza: tastu na pšawej dolnej kšomje kliknuś
 • Zakóńcenje / wopušćenje wustajeńce: browserowe woknyško zacyniś

Styri dymnice – zgromadna wustajeńca

ZPAF JELENIA GÓRA

Pśepšosone wumělce rozestajaju se z fenomenom wósebneho městna w młodšych stawiznach regiona wokoło Jelenjeje Góry w Pólskej: Něgajšna chemijowa fabrika „Chemitex – Celwiskoza“ twóri rozpśestrětu postindustrielnu krajinu wesrjejź města. Fotografy su se wobźělili na wobydlaŕskem dialogu na městnje a su pśepytowali towarišnostne wiźenje Celwiskoze. Glědajucy na pókšacujuce a njewótwrotne rozpadanje twaŕskeje substance su měli teke wótglěd, wšo dokumentěrowaś, aby spomnjeśe na toś to městno se wobchowało – … na DOMOWNJU, ako městno, kótarež jo za tak wjele luźi wažne … .

ZPAF Jelenia Góra @ VR IN FRAMES
Detaile ….

Cłonki sekcije Pólskego zwězka wuměłskich fotografow w Kerkonošach (Członkowie Oddziału Karkonoskiego Związku Polskich Artystów Fotografików) – ZPAF Jelenia Góra.

Na wustajeńcy se wobźěliju: Ewa Andrzejewska, Waldemar Grzelak, Nina Hobgarska, Piotr Komorowski, Krzysztof Kuczyński, Marek Liksztet, Tomasz Mielech, Janusz Moniatowicz, Wojciech Zawadzki.


Startuj wustajeńcu: Klikni na wobraz górjejce abo how!


Za nejlěpšu prezentaciju dopórucyjomy modernu wersiju powšyknje znatych internetowych browserow. Aktuelnje móžośo se wustajeńcu z desktopowym browserom wobglědaś, mobilny rěd se hyšći oficielnje njepódpěrujo. Z kliknjenim na wópowědny wótkaz, wótwórijośo wustajeńcu w nowem woknyšku. Dopołne wólodowanje / dopołny start móžo wótwisujucy wót internetowego zwiska chylku traś … pšosym cakajśo 🙂 . Dopórucyjomy modus połnego wobraza za wopšawdne wustajeńcowe dožywjenje.

Wobsłužowanje / Nawigacija:

 • Wótpowědnu wustajeńcu móžośo z myšku a šypkowymi tastami wóźiś:
  • myška: wjerśeś + górjej / dołoj
  • šypkowa tasta górjej: doprědka hyś
  • šypkowa tasta dołoj: slědk hyś
  • šypkowa tasta nalěwo: nalěwo hyś
  • šypkowa tasta napšawo: napšawo hyś
 • Wustajeńca w modusu połnego wobraza: tastu na pšawej dolnej kšomje kliknuś
 • Zakóńcenje / wopušćenje wustajeńce: browserowe woknyško zacyniś

nowe perspektiwy wotekšyś

DIGITALNJE IN INTERAKCJI

až do 30. junija 2022
VR IN FRAMES
3D wustajeńca
[Internet]
Eintritt frei

Spěchujo ze:

Projekt „nowe perspektiwy wotekšyś – DIGITALNJE IN INTERAKCJI“ („Neue Perspektiven entdecken – DIGITAL IN INTERAKTION“) se spěchujo ze Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien / Programm NEUSTART KULTUR, mimo togo ze swójskich srědkow a wugbaśow towaristwa FVKS (Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V.).